Werkwijze

De Nieuwe Denktank is een denktank voor het politieke midden. De kern van De Nieuwe Denktank bestaat uit professionals die, vanuit hun eigen expertise en ervaring naar de problemen binnen de huidige samenleving kijken. Dat kunnen problemen zijn binnen hun eigen vakgebied, maar juist ook daarbuiten, zodat behalve ervaring ook een frisse blik is gegarandeerd.

Commissies

De Nieuwe Denktank heeft een aantal commissies die zich richten op een onderdeel van het overheidsbeleid. In deze commissies worden ideeën uitgewisseld en er wordt nagedacht over oplossingen.

Commissieleden hebben toegang tot groepsapp en de \’shared drive\’ van de commissie.

Er worden binnen een commissie (digitale) activiteiten georganiseerd, waarbij een probleem wordt toegelicht door een deskundige of door één van de commissieleden.

Momenteel zijn er de volgende commissies :

  • Landbouw, Natuur & Stikstof
  • Pensioenen
  • Ruimtelijke ordening
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg

Van commissieleden wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van De Nieuwe Denktank zoals neergelegd in de plaatsbepaling delen. Eveneens wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de discussie en op verzoek hun mening geven over bepaalde werkdocumenten van De Nieuwe Denktank.

Het bestuur beslist over (het einde van) het lidmaatschap van commissies.

De commissie staat onder leiding van iemand die daartoe door het bestuur is aangewezen.

Een vrijwillige donatie door commissieleden aan Stichting De Nieuwe Denktank wordt op prijs gesteld.

Rapporteurs

Als daar aanleiding toe bestaat, worden door het bestuur en in de regel op voordracht van een commissie rapporteurs aangewezen. Deze rapporteurs hebben als doel een inhoudelijk rapport op te stellen over een concreet probleem.

De rapporteurs worden hierbij ondersteund door de directie en het bureau van De Nieuwe Denktank.

Voor publicatie wordt dit rapport besproken en van feedback voorzien door de relevante commissie(s) en door het curatorium.

Het bestuur beslist over de publicatie van het rapport.

Na publicatie van het rapport gaan de rapporteurs weer op in de commissie.

Curatorium

Het curatorium houdt toezicht op de kwaliteit, de praktische bruikbaarheid en de politiek-maatschappelijke relevantie van het onderzoek.

Aan de curatoren wordt iedere twee maanden een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de commissies en rapporteurs, van de (veranderingen in de) samenstelling van de commissies. Deze gegevens worden door de leidinggevende van de relevante commissie aan de voorzitter van het curatorium gestuurd, die zorgt draagt voor de verdere verspreiding binnen het curatorium.

Indien curatoren bedenkingen, aanmerkingen of suggesties bij de gang van zaken hebben, stellen zij uit eigen beweging het bestuur hiervan op de hoogte.

Rapporten worden voorafgaand aan publicatie aan het curatorium toegezonden. Het curatorium kan binnen twee weken na toezending aan het bestuur mededelen dat het zwaarwegende bezwaren heeft tegen het rapport. In dat geval zal er niet tot publicatie worden overgegaan.