Stikstofrapport DND zorgt langzaam, maar zeker voor een kentering in het stikstofbeleid

22 december 2023

Het rapport “Uit de stikstofcrisis: verantwoord omgaan met onzekerheid” zorgt voor een kentering in bestuurlijk Nederland. Dit rapport, gepubliceerd afgelopen november, zet uiteen waarom de invoering van een zogeheten ‘rekenkundige ondergrens’ voor stikstofdeposities juridisch mogelijk én wetenschappelijk noodzakelijk is. Sindsdien bepleiten ook de gezamenlijke provincies de invoering van een dergelijke ondergrens en hebben ze de eerste stappen daartoe gezet. Kort voor het kerstreces nam ook de Tweede Kamer met een ruime meerderheid een motie aan waarin de regering werd opgeroepen een dergelijke ondergrens in te voeren.

In ons recent uitgebrachte stikstofrapport zetten wij uiteen waarom het wetenschappelijk niet te verantwoorden is om kleine hoeveelheden berekende stikstofdepositie onder de 1 mol een rol te laten spelen bij vergunningverlening. Een rekenkundige ondergrens is daarom noodzakelijk. In het rapport is bovendien juridisch onderbouwd hoe een drempelwaarde ingevoerd kan worden. Het bevat eveneens alle onderliggende wetenschappelijk stukken die nodig zijn om dit rapport stand te laten houden bij de Raad van State

Toepassing van een rekenkundige ondergrens van 1 mol maakt een eind aan schijnzekerheid en de nu geldende rechtsongelijkheid. Het zorgt voor een evenwichtiger vergunningverleningsbeleid en vermindert de juridisering. Het heeft als bijkomend voordeel dat aan de rechtsonzekerheid van PAS-melders onmiddellijk een einde komt. Het vormt daarmee een eerste stap op weg naar een wel effectief alternatief voor het huidige stikstofbeleid. Dat is nodig, omdat het huidige beleid een grote negatieve maatschappelijke impact heeft, maar niet of nauwelijks bijdraagt aan de vermindering van stikstofdepositie of verbetering van de natuur.

Reactie Quinten Pluymaekers, co-auteur Stikstofrapport, De Nieuwe Denktank:

“Wij zijn  blij dat er verandering lijkt te komen in het beleid en dat wij daar een belangrijke rol bij hebben gespeeld. Er zal nog weerstand moeten overwonnen binnen het ministerie van LNV,  maar ook daar zal uiteindelijk worden geaccepteerd dat het niet houdbaar is om het beleid te blijven bouwen op modeluitkomsten die niets of nauwelijks iets zeggen over de werkelijkheid.  Dit is geen kwestie voor of tegen de natuur, maar van op een wetenschappelijk verantwoorde manier om te gaan met rekenmodellen. Van beleid op basis van een schijnwerkelijkheid wordt ook de natuur niet beter. Het is goed dat dit besef binnen de overheid aan kracht begint te winnen.”

 Contactpersoon

Quinten.Pluymaekers@denieuwedenktank.nl  Directeur en co-auteur stikstofrapport

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *